21113016 Ephraim Kesaba Silalahi DIV Teknik Informatika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama     : Ephraim Kesaba Silalahi

Prodi      : DIV-Teknik-Informatika