21112020 Kevin Kahal Paulus Siregar DIV Teknik Informatika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama     : Kevin Kahal Paulus Siregar

Prodi      : DIV-Teknik-Informatika